ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Wszelkie prawa do wydawanego przez Wydawcę serwisu internetowego zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Wydawcą – są udostępniane na stronie serwisu internetowego SPEND IT. Zarówno serwis internetowy, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych oraz zdjęć, aplikacji, baz danych i innych elementów zawartych w serwisie internetowym Wydawcy nie jest równoznaczne z nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do utworów. Zabronione jest w szczególności:
  • dokonywane, przede wszystkim w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz elektronicznej transmisji serwisu internetowego lub jego części, a także poszczególnych utworów lub baz danych udostępnionych na jego stronach,
  • rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych na stronach serwisów internetowych w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie,
  • pobieranie zawartości baz danych i jej wtórne całościowe lub częściowe wykorzystywanie.
 3. Dopuszczalne jest korzystanie z serwisu internetowego SPEND IT oraz z utworów, przedmiotów praw własności intelektualnej oraz baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w interesy Wydawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Wydawcą – są udostępniane na stronach serwisu internetowego.
 4. Jeśli nie ma oddzielnego zastrzeżenia przy danym materiale dopuszczone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach serwisów internetowych materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisie internetowym Wydawcy z wyłączeniem stron naruszających prawo, dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 5. Wszelkie inne niż określone w pkt. 3 i 4 niniejszych „Zasad korzystania z serwisu internetowego SPEND IT” korzystanie z utworów lub baz danych udostępnianych na stronach serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody Wydawcy jest zabronione, a naruszenie praw Wydawcy oraz podmiotów współpracujących będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w prawie cywilnym i karnym.
 6. Dane i informacje udostępniane na stronie serwisu internetowego SPEND IT służą celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które uznaliśmy za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Wydawcy, ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach serwisów internetowych Wydawcy ponosi użytkownik.
 7. Niniejsze zasady nie ograniczają praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach serwisu internetowego Wydawcy.